หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

URL การประมิน ITA

สพม สามสิบห้า

จังหวัดลำปาง 30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน 15 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าวสาร

กิจกรรม สพท.

กิจกรรมวันสถาปนา สพฐ.และกิจกรรมจิตอาสา 5 ก.ค. 62

การจัดการขยะใน สพท.35

โครงการพัฒนาครูครบวงจร

อบรมเชิงปฏิบัติการครูธุรการโรงเรียน สพม.35

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด