หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพม สามสิบห้า

จังหวัดลำปาง 30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน 15 โรงเรียน

หมวดหมู่ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม สพท.

การจัดการขยะใน สพท.35

โครงการพัฒนาครูครบวงจร

อบรมเชิงปฏิบัติการครูธุรการโรงเรียน สพม.35

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด