หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรม สพม.35

สพม สามสิบห้า

จังหวัดลำปาง 30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน 15 โรงเรียน

 

ผลงานทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าวสาร

 

สาระน่ารู้

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

 

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด