หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

สพม สามสิบห้า

จังหวัดลำปาง 30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน 15 โรงเรียน

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด