กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่าย Open mind open math