กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563