กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คว้ารางวัลที่ 1 ตัวแทนจังหวัดลำปาง แข่งขันระดับประเทศ

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชนะการเลิศ อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา2563 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดลำปางแข่งขัน ในระดับประเทศ
ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ผู้ฝึกซ้อม ประกอบด้วย นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางปรารถนา จันทร์ปัญญา, นางวราภรณ์ สว่างการ, นายวุฒิกร ปั๋นแก้ว และนางสุรีย์รัตน์ สุนันตา

ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่

ชมข่าวหนังสือพิมพ์ ตนเมืองเหนือ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย/ภาพ