การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2562 (ทบทวนการปรับปรุงข้อมูล)

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2562 (ทบทวนและชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของการปรับปรุงข้อมูลระบบ DMC และ EMIS)