การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ***

1. ***
2. ***

1. ***

2. ***

3. ***

4. ***

5. ***

6. ***

1. ***

2. ***

3. ***