การดำเนินงานการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

          

1.บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.คำสั่ง สพม.35 ที่ 319/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำ/ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35