การนิเทศติดตามจากคณะกรรมการสหวิทยาเขตจามเทวี เรื่อง การนำผลการสอบ pre o-net ไปใช้ในการสอบ o-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562