การบริหารงาน

1.คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปี 2563

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

4.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

[gview file="http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/07/WorkFlow_finance.pdf"]

2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561