การบริหารงาน

1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561