การบริหารงาน

1.คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปี 2563

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

   2.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

.....

4.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562