การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561