การประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สพม.35

ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สพม.35 ณ ห้องประชุมกู่คำ ดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่ดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย. โรงเรียนลำปางกัลยาณี. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนเถินวิทยา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของโรงเรียนในสังกัด

วาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ: รายงาน
ภาพโดย ภัทรมาศ. ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ