การประเมินนักเรียนเพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่วะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 เข้าประเมินนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น นำโดย นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 และคณะกรรมการประกอบด้วย นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ร่วมประเมินนักเรียนฯ ณ โรงเรียนแม่วะวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้เกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะนักเรียนร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ