การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 โดยกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 เข้า
ประเมินนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น นำโดย
ฅนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต35 และคณะกรรมการประกอบด้วย นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,
นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประเมินนักเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ใน
วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
และแขกผู้เกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะนักเรียนร่วมให้ข้อมูล
และนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน