การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ที่ ศธ 04265/2857

เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

(ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562)

เอกสารแนบ

1.หนังสือ สพม.35 ที่ ศธ 04265/2857 ลว. 25 ก.ค. 2562

2.แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

3.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน  2562

4.ประกาศ ศธจ.ลำปาง เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข (1) และ (2)

5.ประกาศ ศธจ.ลำพูน เรื่องรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา