การส่งเสริมความโปร่งใส

1.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.การดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562