การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ในจังหวัดลำปาง