การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” ระดับมัธยมศึกษา (Innovative Activities to Promote Communicative competence inthe Classroom) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ