การเขียนรายงานกาประเมินตนเองของสถานศึกษา สพม.35

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำโดย นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ หัวหน้างานประกัน นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก และนางชนัดดา ทิพย์เลิศ ได้จัดประชุมปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนนำส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนำไปสังเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ รุ่น 1 ต่อไป
ผลที่ได้ จากการเขียนรายงานฯ ครั้งนี้ โรงเรียนส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครบทุกโรง และครูผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการเขียนรายงานฯ ที่ถูกต้อง และชัดเจน
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
วาสนา บุญมาก/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ/เจ้าของโครงการ