การแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ ลำปาง

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายวรวิทย์ คำดี เจ้าพนักงานการเงินและพัสดุอาวุโส และนายชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการ Government Innovation Lab กรณี โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยสำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้เกิดความโปร่งใส ราบรื่นเรียบร้อย

วรวิทย์ คำดี
เจ้าพนักงานการเงินและพัสดุอาวุโส/รายงาน-ภาพ