การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตามความสามารถและความถนัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบ โดยเข้าร่วมกีฬา กรีฑา ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันวางแผน ร่วมตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา
กิจกรรมฯ ครั้งนี้ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีนายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากล่าวรายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ