การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสรรเงินให้กับโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ