กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยใช้โครงงานคุณธรรม ให้แก่นักเรียน
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดค่ายฯ นางรติมา ปฏษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กล่าวรายงาน เพื่อเป็นหลักประกันให้ชุมชนได้มั่นใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานเข้าเรียน มีคุณภาพจัดการศึกษาให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน