กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนไปพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะที่ดีงาม โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563
ในการนี้ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน