กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี หน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ