กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยการนำของนางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 50 คน ณ หน้าเสาธง สพม.35 กิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีวินัย สร้างความจงรักภักดีในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนโดยข้าราชการแต่งกายชุดกากีทุกวันจันทร์
นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวหน้าเสาธง ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย และควรสร้างให้เป็นนิสัยและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อป้องกันตนเอง และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มงานที่จะมีการจัดประชุม และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขอให้จัดระยะห่างการนั่งของผู้เข้าร่วมประชุม และจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ สำนักงานได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทุกคน อีกด้วย
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มงานกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ