กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 20 ก.ค. 63

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของ นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

อีกทั้ง กำชับให้คณะบุคลาากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา และเข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คณะครู และผู้พบเห็น แสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร อันดี และรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ