กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี หน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์
นอกจากนี้ ได้แจ้งข้อราชการ ดังนี้
1. ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
2. กรณีการส่งบุคลากรดีเด่น ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส บนกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร เน้นการมีส่วนร่วม เรื่องเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้
3. งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรมาให้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดด้วย
4. ช่วงนี้มีนโยบาย ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เร่งออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้ครบทุกโรงในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบประเด็นข้อคำถามจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการรายงานให้ คัสเตอร์ เขตตรวจราชการที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ทราบ

ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ