กิจกรรมเคารพธงชาติ สพม.35 เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี หน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ มีการแจ้งภารกิจและข้อราชการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริต ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2562 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวราบรื่นเรียบร้อย ขอให้บุคลากร รักษาเวลาการนัดหมาย และการเดินทาง เพราะระยะทางที่จะเดินทางไป มีการซ่อมแซมถนนจะทำให้ระยะเวลาในการเดินทางล่าช้า ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนตรงต่อเวลา โดยพร้อมเพรียงกัน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ