ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕

Tel. 054-350789-790

E-mail : charoenchai.k@secondary35.go.th

นายจิรวัฒน์ ปัญญา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕

Tel. 054-350789-790

E-mail : chirawat.p@secondary35.go.th

นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tel.054-35789-790 ต่อ 101
E-mail :siripun.p@secondary35.go.th

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.054-35789-790 ต่อ 105
E-mail :buntoon.t@secondary35.go.th

นางอุดม ถาวร

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
Tel.054-35789-790 ต่อ 106-107
E-mail :udom.t@secondary35.go.th

นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tel.054-35789-790 ต่อ 102-103
E-mail :rossukon.p@secondary35.go.th

นายโกศล สินธุบุญ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.054-35789-790 ต่อ 109
E-mail :kosol.s@secondary35.go.th

นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel.054-35789-790 ต่อ 110
E-mail :srijantarat.k@secondary35.go.th

นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel.054-35789-790 ต่อ 104
E-mail :munthana.l@secondary35.go.th

นายชวพล แก้วศิริพันธ์

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
Tel.054-35789-790 ต่อ 105
E-mail :chaowaphone.k@secondary35.go.th

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Tel.054-35789-790 ต่อ 105
E-mail :buntoon.t@secondary35.go.th

นางอุดม ถาวร

ผอ.กลุ่ม DLICT
Tel.054-35789-790 ต่อ 106-107
E-mail :udom.t@secondary35.go.th