ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายประจักษ์ สีหราช 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

Tel. 054-350789-790

E-mail : - @secondary35.go.th

นายจิรวัฒน์ ปัญญา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕

Tel. 054-350789-790

E-mail : chirawat.p@secondary35.go.th

นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tel.054-35789-790 ต่อ 101
E-mail :siripun.p@secondary35.go.th
นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.054-35789-790 ต่อ 105
E-mail :buntoon.t@secondary35.go.th
นางอุดม ถาวร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
Tel.054-35789-790 ต่อ 106-107
E-mail :udom.t@secondary35.go.th
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tel.054-35789-790 ต่อ 102-103
E-mail :rossukon.p@secondary35.go.th
นายโกศล สินธุบุญ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.054-35789-790 ต่อ 109
E-mail :kosol.s@secondary35.go.th
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel.054-35789-790 ต่อ 110
E-mail :srijantarat.k@secondary35.go.th
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel.054-35789-790 ต่อ 104
E-mail :munthana.l@secondary35.go.th
นายชวพล แก้วศิริพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ
Tel.054-35789-790 ต่อ 105
E-mail :chaowaphone.k@secondary35.go.th
นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
Tel.054-35789-790 ต่อ 105
E-mail :buntoon.t@secondary35.go.th
นางอุดม ถาวร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT
Tel.054-35789-790 ต่อ 106-107
E-mail :udom.t@secondary35.go.th