เกี่ยวกับเรา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์(054)350789-90 โทรสาร(054)350791 Website : www.secondary35.go.th

          มีหน้าที่ กำกับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน จำนวนโรงเรียนในสังกัดมีจำนวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง 30 โรงเรียน และจังหวัดลำพูน 15 โรงเรียน โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 221 หมู่ 3  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ.2558 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดลำพูน อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.ลำปาง