คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 ได้เข้าทำการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม