คณะครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อขยายผล และมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์