คณะครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช