ครูคนเก่งศรีลำปางกัลยาณี ได้รับให้เป็นคณะทำงาน จัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สพฐ. นำเสนอปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาพรวมของประเทศไทย