ครูดีมีผลงานดีเด่น สพม.35 ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ปี 2562 จำนวน 310 คน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ แก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวรายงาน เพื่อกระตุ้นส่งเสริม ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ครู ,สร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ รองรับการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
ข้าราชการครู/ภาพ