คลังสื่อ

สื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา

เกษตรตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน

วีดีทัศน์ การพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

 

สื่อกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมวันสถาปนา สพฐ.และกิจกรรมจิตอาสา 5 ก.ค. 62

การจัดการขยะภายในสำนักงาน สพม.35

การจัดการขยะภายในสำนักงาน สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการครูธุรการโรงเรียน สพม.35

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562

เพลง สพม.35 เขตสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต (ภาพนิ่ง)

การขอหนังสือรับรองสิทธิ สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ

สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 

เพลง สพม.35 เขตสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต (ภาพ VDO)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา