คลังสื่อ

กิจกรรมวันสถาปนา สพฐ.และกิจกรรมจิตอาสา 5 ก.ค. 62

การจัดการขยะภายในสำนักงาน สพม.35

การจัดการขยะภายในสำนักงาน สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการครูธุรการโรงเรียน สพม.35

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562

เพลง สพม.35 เขตสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต