คำสั่ง สพม.35 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ สพม.35

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ที่ 107/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35