คู่มือรายบุคคล กลุ่มบริหารบุคคล

บุคลากร

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว  

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.งานพิจารณาวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.งานควบคุม กำกับ ดูแลงาน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อทราบความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร. PMQA และการบริหารการควบคุมความเสี่ยง) ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.งานให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
5.งานตรวจประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และตรวจคัดกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
6.งานพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
7.งานประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.35

างชญาดา โนตาปิง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่ง คัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และศึกษานิเทศก์

2.งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่ง

3.งานขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง

4.งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.งานออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง

6.งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูฯ

คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่

คู่มืองานลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ

นางบุปผา อริยะสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

2.งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.งานบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.งานควบคุมตำแหน่งและอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.งานเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.งานจัดสรรอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) (2) เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง

นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

1.งานจัดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (กพ.7) การเก็บรักษาทะเบียนประวัติ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ 7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

2.งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

3.งานการดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่ลาออกและถึงแก่กรรม

4.งานขอเพิ่มวุฒิและปรับวุฒิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.งานทะเบียนประวัติ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง ผู้ถือสิทธิ์ใช้ ToKen Key

6.งานทะเบียนผู้ทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในการจ่ายตรงรักษาพยาบาล

คู่มือการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

คู่มือการเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐในการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

คู่มือการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดขอวข้าราชการครูฯ

คู่มือการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ

คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติและก.พ.7

คู่มือการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูฯ

นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1.งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่ง คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา

2.งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

3.งานเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ

4.งานสรรหา จัดทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)

คู่มืองานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

คู่มืองานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่งคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1.งานพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

2.งานดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

3.งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ

4.งานเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไป

5.งานดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

6.งานเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี

คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ข้าราชการครู

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (Zip File)

นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

2.งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

3.งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

4.งานขอเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษาตาม ว.17

คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษาตาม ว.17

คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษาตาม ว.17

คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอนตาม ว.17

คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษาตาม ว.17

นายสุทัศชัย จันโท

พนักงานราชการ

1.งานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง และลูกจ้างประจำ

2.งานนายทะเบียนประกันสังคมเขตพื้นที่การศึกษา

3.งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ

คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือการปฏิบัติงานงานนายทะเบียนประกันสังคม

นายรณชัย พิชิตสันต์

พนักงานราชการ

1.งานจัดทำฐานข้อมูล (P – OBEC และ HRMS) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

2.งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระบบสารสนเทศ

3.งานบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามระบบสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์(CMSS)

คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน(CMSS)

นางสาวบุษยา ฟองสม

ลูกจ้างชั่วคราว

1.งานธุรการ งานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือราชการ หนังสือเวียน จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนหนังสือราชการ
2.งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ
3.การขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ
4.งานขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ทุกประเภท
5.งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
6.การขอยกเว้นการขอเข้ารับราชการทหาร
7.งานรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม และการขอพระราชทานเพลิงศพ การทำหนังสือแสดงความเสียใจ

คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ

คู่มืองานธุรการ งานสารบรรณ

คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวปฏิบัติการขอมีหนังสือรับรอง