คู่มือรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากร

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นายโกศล สินธุบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามงาน ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และปรับให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ รับผิดชอบงานในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
2.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
3.งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. งานส่งเสริมการแนะแนว
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
5. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

คู่มือการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

นางวราภรณ์ เชื้อน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ มาตรฐานการศึกษา
4. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

คู่มือการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

1.งานส่งเสริม สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
2.งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

คู่มือการสมัครสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวฐารดี วงศ์ษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

1.งานทุนนักเรียน
2.การรับนักเรียน

คู่มือการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นางสาววศินี วนรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
2. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

 

คู่มืองานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

คู่มืองานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

นางวิรัทญา ศิริวัง 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

1. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
4. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
5. งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษา

นางสาวศศิกมล ก๋าหล้า

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

1. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา
2. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง
3. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
4. รับการส่งต่อจากครูแนะแนว
5. ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

คู่มือการให้คำปรึกษา

คู่มือการรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียน