ค่ายพักแรม MPWS”62

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และทดสอบวิชาพิเศษ ของกองลูกเสือโรงเรียนเมืองปานวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายธเนศร์ กามาด รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา เป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเมืองปานวิทยา ประธานในพิธีถวายราชสดุดี เปิดประชุมกองลูกเสือ ชี้แจงการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม และการทดสอบวิชาพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง