“ฆ้องคำเกมส์” กีฬาสีโรงเรียนเมืองปานวิทยา 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฆ้องคำเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนายพิทักษ์ สร้อยสิริกุล พร้อมด้วย นายธรณินทร์ พานธงรักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยมีนายอำเภอเมืองปาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิด
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละ การทำงานเป็นทีม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 3 คณะสี คือ สีแดง สีม่วง และสีแสด