งานแนะแนวโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ออกแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563