ฉก.ชน.สพฐ.ตรวจความพร้อม สพม.35

นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. พร้อมด้วยคณะทำงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญ/รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ