ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ สู่ความเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 2”