ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามโรงเรียนที่มีผล O-net สูงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมรับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ