ตางรางข้อมูลตัวชี้วัด OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ข้อที่

ข้อมูล

 URL

หมายเหตุ

 ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

http://www.secondary35.go.th/โครงสร้างหน่วยงาน/

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.secondary35.go.th/ข้อมูลผู้บริหาร/

O3

อำนาจหน้าที่

http://www.secondary35.go.th/อำนาจหน้าที่/

O4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

http://www.secondary35.go.th/ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกา/

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

http://www.secondary35.go.th/ข้อมูลพื้นฐาน/

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.secondary35.go.th/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.secondary35.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/

O8

Q&A  (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)

http://www.secondary35.go.th/forums/forum/qa/

O9

Social Network

http://www.secondary35.go.th

https://www.facebook.com/secondary35

สพม สาบสิบห้า

การบริหารงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนแผนดำเนินงาน ข้อที่ 1

O11

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนแผนดำเนินงาน ข้อที่ 2

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนแผนดำเนินงาน ข้อที่ 3

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.secondary35.go.th/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

O14

มาตรฐานการให้บริการ

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 1

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 2

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 3

O17

E-Service

http://www.secondary35.go.th

เมนูด้านซ้ายหัวข้อ E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อที่ 1

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนรายงานการใช้จ่ายรายไตรมาส ข้อที่ 1-3

O20

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี ข้อที่ 1

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ข้อที่ 1

O22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.secondary35.go.th/การบริหารและพัฒนาทรัพย/

ส่วนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.secondary35.go.th/การบริหารและพัฒนาทรัพย/

ส่วนการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.secondary35.go.th/การบริหารและพัฒนาทรัพย/

ส่วนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การบริหารและพัฒนาทรัพย/

ส่วนรายงานผลการบริหารประจำปี

การส่งเสริมการโปร่งใส

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.secondary35.go.th/การส่งเสริมความโปร่งใส/

ส่วนแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.secondary35.go.th/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเ/

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การส่งเสริมความโปร่งใส/

ส่วนข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.secondary35.go.th/ข้อคิดเห็น-ข้อเสนอแนะรั/

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.secondary35.go.th/การส่งเสริมความโปร่งใส/

ส่วนการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/07/boss-part-transparent-62.pdf

ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 1

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 2

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 1

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 2

O41

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 3

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 1

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 2

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 3

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 4

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 5

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 6

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 7