นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาดูงาน สพม.35

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส่งนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้การต้อนรับพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 5 คนได้แก่ นายเสกสรร พิทักษ์ทา, นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์, นายสมบัติ จันทร์สุริยะ, นางเบญญาภา วรรณมณี และนางสาววศินี วนรัตน์ ที่ได้มาศึกษาดูงาน ถึงการดำเนินงาน และวิธีปฏิบัติของงานระบบประกันคุณภาพคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่มุ่งเน้นให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด

วาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ภัทรมาศ ปินใจ และพีรวุทธิ์ สีตาบุตร/ ภาพถ่าย
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง