นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เข้ารับการอบรมนักเรียนโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดี สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอแม่เมาะ