นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป่าซาง ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้