กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

1.โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับยอดเยี่ยม
2.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3.โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4.โรงเรียนโครงการประชารัฐ
5.IQA Award ปี 2561 โรงเรียนแม่พริกวิทยา

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.เอกสาร งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.คู่มือปฎิบัติงานรายบุคคล <– Click Here

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ