กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล
ผู้อำนวยการกลุ่ม

1.โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม
2.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3.โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4.โรงเรียนโครงการประชารัฐ
5.IQA Award ปี 2561 โรงเรียนแม่พริกวิทยา

6.แผนการปฏิบัติงานการตรวจความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

7.แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561

8.รายงานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

9.สรุปการนิเทศติดตามแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.เอกสาร งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.คู่มือปฎิบัติงานรายบุคคล <– Click Here

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ